دسته بندی ها: کمرویی کودکان

غلبه بر ترس از صحبت کردن در جمع (کودکان)

مهمترین ترس ما زمان صحبت کردن در جمع، عدم پذیرش از سوی دیگران است. ترس ما از طرد شدن سبب میشود همیشه در کنار دیگران، حتی در موقعیت های اجتماعی بی خطر، گارد بگیریم و خودمان را در حالت دفاعی قرار دهیم. فرزندانمان نیز به دلیل همین ترس، از گفتگو با کسی که معمولا با او تعامل ندارند عصبی می شوند.اما همه ما باید به کودکانمان یاد بدهیم که این ترس را چنان مدیریت کنند که بتوانند زندگی مثبت ‌و رضایت بخشی داشته باشند. اگر کودک مدیریت این ترس را یاد نگیرد، خود را برای یک زندگی مملو از اضطراب و تنهایی مهیا می سازد. 

راهکار ها

راه حل مدیریت این اضطراب، گسترش اعتماد گفتگو ، و داشتن موضوعاتی برای حرف زدن است.


تشویق فرزندان برای گسترش آگاهی شان در یافتن موضوعات گفتگو، کمک می کند که توجه شان بیشتر بر چیزهای بیرون از خودشان متمرکز باشد، نه برخودشان.


یکی از ویژگیهای افراد کم رو و خجالتی و یا درونگرا این است که تمایل دارند بیشتر روی خودشان یا روشی که فکر میکنند با آن مورد استقبال قرار میگیرند، تمرکز می کنند.