مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان کلینیک ایران اعتماد کنید

روان درمانگر کودکان
87 %
شناخت درمانگر
65 %
بازی درمانگر
92 %
تیم ما

آشنایی با روانشناسان کلینیک تخصصی ایران

دکتر فرشته رستگار

روانشناس
کار از سال 1399

امید شهریاری

روانشناس تربیتی
کار از سال 1385

شادی کابوسی

روانشناس
کار از سال 1392

فاطمه سادات بای

روانسنج و آزمونگر
کار از سال 1389

سعادت میرکاظمی

کار از سال 1380

فاطمه سادات مرتضوی

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1396

آرزو رضایی

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1395

مریم حاجی کریم

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1366

سعادت میرکاظمی

بازی درمانگر
کار از سال 1370

شادی کابوسی

روان شناس و درمانگر کودک
کار از سال 1392

شماره تماس 01732329052