شادی کابوسی

روان شناس و درمانگر کودک
کار از سال 1392

سعادت میرکاظمی

بازی درمانگر
کار از سال 1370

مریم حاجی کریم

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1366

آرزو رضایی

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1395

فاطمه سادات مرتضوی

روانشناس و مشاور کودک
کار از سال 1396

سعادت میرکاظمی

کار از سال 1380

فاطمه سادات بای

روانسنج و آزمونگر
کار از سال 1389

شادی کابوسی

روانشناس
کار از سال 1392

امید شهریاری

روانشناس تربیتی
کار از سال 1385

دکتر فرشته رستگار

روانشناس
کار از سال 1399